Krupa srušila Zvijezdu 09

FK Krupa
FK Krupa

Fudbaleri Krupe s velikom prednošću u revanš utakmici polufinala Kupa BiH dočekaće Zvijezdu 09 nakon što su danas u prvom okršaju u etno-selu Stanišići slavili rezultatom 4:0.

Da je bh. pre­mi­jer­li­gaš ve­li­ki fa­vo­rit u okrša­ju sa prvo­li­ga­šem RS ko­jem se smi­je­ši pla­sman u bh. eli­tu, mo­glo se vi­dje­ti već na­kon de­se­tak mi­nu­ta. Već u šes­tom mi­nu­tu Nu­smir Fa­jić ma­ti­rao je gol­ma­na do­maće eki­pe Ni­ko­lu La­kića is­ko­ris­tiv­ši pre­ci­zan cen­tar­šut Sa­še Ni­ko­di­je­vića. Kru­pa je na­kon prvog go­la nas­ta­vi­la da pri­tišće od­bra­nu Zvi­jez­de, ko­ja je opet po­pus­ti­la u 10. mi­nu­tu, a i ovaj put je u gla­vnoj ulo­zi bio izu­ze­tno ra­spo­loženi Fa­jić postigavši dru­gi gol.

Eki­pa Slo­bo­dana Starčevića u nas­tav­ku uta­kmi­ce ima­la je još ne­ko­li­ko iz­gle­dnih pri­li­ka da po­vi­si re­zul­tat, a naj­zre­li­ja je bi­la ona Sa­mi­ra Ma­hmu­to­vića u 29. mi­nu­tu, ali izos­ta­la je do­bra za­vršni­ca. Držali su gos­ti kon­ce igre u svo­jim ru­ka­ma, di­kti­ra­li tem­po i po­la­ko gra­di­li akci­je.

Na ne­sreću tre­ne­ra Zvi­jez­de 09 Mio­dra­ga Pan­to­vića, bio je ovo de­fi­ni­ti­vno dan Nu­smi­ra Fa­jića, ko­ji je u 34. mi­nu­tu pos­ti­gao i treći gol za Kru­pu. I Zvi­jez­da je ima­la svo­je pri­li­ke, ali ni­je­dna lopta ni­je pro­na­šla put iza leđa gol­ma­na Ne­vre­sa Fej­zića. Ne­ko­li­ko se­kun­di pri­je ne­go što je su­di­ja Zo­ran Grbić od­svi­rao kraj prvog po­lu­vre­me­na, Ne­ma­nja Mi­ro­sav­lje­vić po­vi­sio je na 4:0.

Zvi­jez­da je zai­gra­la mno­go bo­lje u dru­gom po­lu­vre­me­nu, ima­la je ne­ko­li­ko šan­si pre­ko Ste­fa­na Trip­ko­vića i Lu­ke Asen­tića, ali mreža Kru­pe os­ta­la je ne­ta­knu­ta.

Re­vanš uta­kmi­ca je za se­dam da­na u Kru­pi na Vrbasu. U dru­gom po­lu­fi­nal­nom igraju Želje­zničar i Slo­bo­da.

(Nezavisne, Foto: Nezavisne)